Giặt thảm NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thông, Q1