Tổng quan sản xuất gạch đá terrazzo nghệ thuật, trang trí hiện đại